'กรุงเทพธนาคม' จัดกิจกรรม 'CSR ก้าวลงคลองบางหลวง'

  

   

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก