ชื่อโครงการ         โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน
หน่วยงานคู่สัญญา         กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา         เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 (ระยะเวลา 20 ปี)
งบประมาณ         วงเงินงบประมาณ 3,504,000,000 บาท

 

รายละเอียดโครงการ
ลักษณะ/ขอบเขตงาน
 

กรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน โดยจะสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์ประกอบมูลฝอยชุมชนของกรุงเทพมหานคร  ทางบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จึงได้นำเสนอการจัดการมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT: Mechanical Biological Treatment) เพื่อเป็นโครงการนำร่องซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหมักมูลฝอยทิ้งรวมแบบเปียก (Wet Anaerobic Digestion) เพื่อให้ได้น้ำหมักมูลฝอยที่มีความเข้มข้นสูงสำหรับนำไปใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับกากของแข็งจะนำคัดแยกเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) โดยการแปรรูปมูลฝอยเพื่อนำผลพลอยได้จากการแปรรูปมูลฝอยแบบบูรณาการกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดทั้งในรูปการผลิตพลังงานโดยตรง ซึ่งเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบลงให้มากที่สุด เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่และเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 1. บริษัทเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร พร้อมบริหารโครงการจนเสร็จสิ้นตามระยะเวลาของสัญญา (20ปี) แล้วจึงส่งมอบโรงงานในสภาพดีให้กับกรุงเทพมหานคร

 2. บริษัทฯ จ้างบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้งทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบโครงการภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

 3. บริษัทฯ จ้างบริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ 2 ช่วง คือ ช่วงบริหารและควบคุมงานก่อสร้างตามข้อกำหนดขอบเขต (TOR) และช่วงการรับประกันผลงานการก่อสร้างมีระยะเวลา 730 วันตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลารับประกันผลงาน EPC

ภาพรวมการดำเนินงาน

 

การดำเนินงาน

กทม.ได้ส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทเข้าไปดำเนินงานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการ

 1. ปรับพื้นที่และถมดินแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561

 2. ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จเในเดือนธันวาคม 2562

 3. ทดสอบระบบแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 4. เริ่มเดินระบบในวันที่ 2 มีนาคม 2563

 

โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้

 1. เพื่อแก้ปัญหาการกำจัดมูลฝอยชุมชนของกทม.โดยใช้เทคโนโลยีทางกล-ชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 2. เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกำจัดมูลฝอยชุมชนในรูปพลังงานไฟฟ้า

 3. เพื่อลดพื้นที่ฝังกลบซึ่งหาค่อนข้างยากทั้งในกทม. และต่างจังหวัด

 4. เพื่อลดปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย

 5. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น CO2, มีเทน เป็นต้น

 6. เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน และสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนของภาครัฐ

 

หลักการทำงานของระบบ

กระบวนการทำงานของระบบการกำจัดมูลฝอยชุมชน ดังมีรายละเอียด คือ

 1. มูลฝอยชุมชนที่ได้รับจากกรุงเทพมหานครวันละ 800 ตันต่อวัน จะถูกขนส่งเข้าโรงงานและผ่านเครื่องบดย่อยขนาดแบบหยาบโดยสามารถลดขนาดมูลฝอยชุมชนไม่เกิน 30 เซนติเมตร

 2. มูลฝอยชุมชนที่บดหยาบแล้วจะเคลื่อนเข้าสู่เครื่องคัดขนาด โดยจะแยกมูลฝอยชุมชนออกเป็น 3 ขนาด คือ

  - มูลฝอยชุมชน Size S : เล็กกว่า 6 เซนติเมตร
  - มูลฝอยชุมชน Size M : ระหว่าง 6-14 เซนติเมตร
  - มูลฝอยชุมชน Size L :  ระหว่าง 14-30 เซนติเมตร

 3. มูลฝอยชุมชน ขนาด Size S ผ่านเครื่องแยกโลหะ, แก้ว, หิน, ดิน, ทราย โดยมูลฝอยชุมชนที่ผ่านเครื่องแยกเข้าสู่ถังเก็บแล้วป้อนเข้าสู่ KOMPOGAS Digestion Plant ซึ่งมี 6 หน่วยกำลังการผลิต 240 ตันต่อวัน ซึ่งจะเกิดกระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนขึ้น โดยใช้จุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลาย ซึ่งผลที่ได้คือ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักและสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ขนาด 2.7 MW นอกจากนี้ระบบการหมักไร้อากาศยังให้ปุ๋ยน้ำซึ่งจะนำไปทำสารปรับปรุงคุณภาพดินในโรง Composting

 4. มูลฝอยชุมชน Size M และ Size L จะเคลื่อนผ่านเครื่อง Air Sifter ซึ่งจะใช้ในการแยกมวลสารเบา เช่น พลาสติกและกระดาษออกจากมวลสารหนักจำพวกเหล็ก โลหะ เป็นต้น โดย Air Sifter มี 2 ชุด สำหรับมูลฝอยชุมชนแต่ละขนาดแต่ละชุดมีความสามารถ 80 ตันต่อวัน โดยกระดาษและพลาสติกที่แยกได้จะนำเข้าเครื่องผลิต RDF และระบบสามารถแยกโลหะโดยส่วน Reject ที่ได้นำไปฝังกลบ ดังแผนภาพ

แผนผังการเดินระบบ

 

ที่ตั้งโครงการ
 

แผนที่สถานีขนถ่ายมูลฝอยอ่อนนุช (โรงงานมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาด 800 ตัน/วัน) ซอยอ่อนนุช 86 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

 

เพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน

 

Visitors: 43,213