วันที่ 20 มิ.ย.2567 ที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
ถนนรามคำแหง นายอำนาจ คงไทย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ เลิศฤทธิ์สิทธิพร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจและยุทธศาสตร์ นางสาววราภรณ์ พันธุ์ดี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายบริหารพร้อมผู้บริหารกรุงเทพธนาคม ให้การต้อนรับนางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการจากสำนักงานป.ป.ช. และผู้แทนกรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
(โครงการ ITAGC) ประจำปี 2567 ซึ่งกรุงเทพธนาคม เป็น 1 ใน4 บริษัท จากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน142 บริษัท ที่สำนักงานป.ป.ช.เข้ามาตรวจเยี่ยมทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานโครงการ
 
ทั้งนี้ สำนักงานป.ป.ช.ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมรับฟังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
การส่งมอบงวดงาน ปัญหาอุปสรรค และความคืบหน้าการร่วมประเมิน ITAGC-I ซึ่งเป็นการประเมินโดยบุคลากรภายในของบริษัท และความคืบหน้าการดำเนินการ ITAGC-O หรือการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการเป็นคู่สัญญาของสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม มูลค่าสัญญา 94 ล้านบาท โดยได้สอบถามถึงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ตลอดจนการสื่อสารสร้างความตระหนักในการดำเนินมาตรการต่างๆในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชันให้กับคู่ค้าและพนักงานในองค์กร พร้อมกันนี้
สำนักงานป.ป.ช. ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการใช้เครื่องมือ ITAGC ในโอกาสต่อไป
 
ในการนี้สำนักงานป.ป.ช.ได้ตรวจเยี่ยมทั้งที่สำนักงานใหญ่ ถนนรามคำแหง และลงตรวจติดตามโครงการที่ท่าเรือหัวลำโพงพร้อมรับฟังการดำเนินงานและการให้บริการเรือไฟฟ้าในเส้นทางจากท่าหัวลำโพงไปยังท่าเรือปลายทางที่ท่าตลาดเทวราช ซึ่งการเข้าร่วมโครงการ ITAGC บริษัท กรุงเทพธนาคมได้เข้าร่วม
โครงการกับป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 
------------
 
บริษัท กรุงเทพ​ธนาคม จำกัด
ผู้บริหาร​จัดการสาธารณูปโภค​ และบริการสาธารณะของกรุงเทพ​มหานคร
Visitors: 43,213