นายธรัฐพร เตชะกิจขจร


อายุ  54 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท  :  MBA, Virginia Tech, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี  :  วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มัธยม        :  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
   

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด
 • Chief Executive Officer, RHB Securities (Thailand)
 • TISCO Group

   - Managing Director, TISCO Securities
   - Head of Business Strategy & Development, TISCO Financial Group

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • Investment Banking, TISCO Securities
   

ตำแหน่งทรงคุณวุฒิที่ผ่านมา

 • ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • กรรมการและเหรัญญิกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • กรรมการบริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   

การอบรม

 • หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6
     วิทยาลัยการยุติธรรมมทางปกครอง
 • Director Certificate Program รุ่น 331, The Institute of Directors
 • Corporate Govermance for Capital Market Intermediaries
    (CGI 20/2018), The Institute of Directors

 

Visitors: 43,202