Extend For Underground

ประกาศขยายกำหนดการยื่นแสดงความจำนง

เรื่อง ให้เช่าท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน และ Dark Fiber

 

 

 

 

สามารถยื่นความจำนงเช่าท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินได้ที่