ประกาศ ข่าวและกิจกรรมจัดอบรมภายใน

จัดอบรมพนักงานเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เพื่อเสริมสร้างความรู้และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน

 

จัดอบรมพนักงานเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อเสริมสร้างความรู้และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากมูลฝอยติดเชื้อ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้หมาะสมกับงานที่ปฎิบัติในแต่ละหน่วยงาน โดยจะเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ

โดยมีคุณณัฏฐพล ปักษี รองกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีจัดการฝึกอบรม รวมถึงได้เชิญวิทยากรจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่คุณปาณีสา ศรีโรมนต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ คุณวราภรณ์ หล้ามะโน นักวิชาการสาธารณสุข มาเป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้