ความเป็นมาโครงการ

     กรุงเทพมหานครมอบหมายกิจการในอำนาจหน้าที่ให้กรุงเทพธนาคม เป็นผู้ดำเนินการโครงการรถบริการผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ระยะเวลา 4 ปี โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนงบประมาณบางส่วนและกรุงเทพธนาคมจัดหาผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายอีกบางส่วน ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 แต่กรุงเทพธนาคม ยังคงให้บริการต่อมาจนถึงปัจจุบันตามนโยบายของผู้ถือหุ้น

 

แนวทางการบริหารจัดการ การเดินรถ

     บริษัทฯจะดำเนินการให้บริการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯโดยวางแนวทางและ จัดลำดับ ความสำคัญ ในการให้บริการ ดังนี้ 


กลุ่มลำดับที่ 1 . ให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางไปโรงพยาบาล เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มลำดับที่ 2 . ให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะไปติดต่อสถานที่ราชการ สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง

กลุ่มลำดับที่ 3 . ให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางไปทำกิจธุระส่วนตัวนอกเหนือจากกลุ่มที่ 1,2 โดยนำผู้โดยสารไปยังยังสถานที่ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

  

ระบบและมาตรฐานของรถบริการ

   รถที่ให้บริการนี้เป็นการดัดแปลงรถตู้ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และ ทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ และผู้ติดตามด้วยความปลอดภัย โดยมีต้นแบบในการดัดแปลงจากประเทศญี่ปุ่นVisitors: 43,213