ชื่อโครงการ   :    

โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทองระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน)

หน่วยงานคู่สัญญา   :     กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา   :     30 ปี (เริ่ม 16 ธันวาคม 2563 ถึง 15 ธันวาคม 2593)
งบประมาณ   :     บริษัทรับผิดชอบค่าลงทุนเองทั้งหมดมีมูลค่าลงทุน 2,080 ล้านบาท (ใช้เงินรายรับล่วงหน้าจากสัญญาขายพื้นที่
เชิงพาณิชย์) ที่ทำไว้กับบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และไอคอนสยามรีเทล จำกัด

 

รายละเอียด​โครงการลักษณะ​/ขอบเขต​งาน
 
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นนโยบายที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเร่งด่วนเพื่อเพิ่มโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและลดปัญหามลพิษทางอากาศจากรถยนต์ เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยในพื้นที่ฝั่งธนบุรีในเขตคลองสานมีโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้า BTS) เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีเชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนต่างๆ ของฝั่งพระนคร ได้แก่ รถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายสายสีลม นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ริเริ่มการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาระบบการเดินทางให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลา 30 ปีนับจากวันเริ่มให้บริการ) โดยกรุงเทพธนาคมได้ก่อสร้างจนกระทั่งสามารถเปิดให้บริการเดินรถตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา

 

ที่ตั้งโครงการ
 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นรถไฟฟ้าขนาดรองมีระยะทางรวม 2.75 กิโลเมตร แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 1.80  กม. ประกอบด้วย 3 สถานี

  1. สถานีกรุงธนบุรี  (G1)
  2. สถานีเจริญนคร  (G2)
  3. สถานีคลองสาน  (G3)

โดยสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีกรุงธนบุรี (G1)

ระยะที่ 2 รวมระยะทาง 0.95 กม. มี 1 สถานี ในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง

  1. สถานีประชาธิปก หรือสถานี G4
 
 

 

ระบบรถไฟฟ้า

 

ระบบรถไฟฟ้าที่ใช้เป็นรถไฟฟ้ารางเบารูปแบบไร้คนขับโดยใช้รางนำทางมีผิวสัมผัสระหว่างล้อและทางวิ่งเป็นยาง ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่ำเมื่อเทียบกับระบบอื่นอีกทั้งมีมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโมเดลที่ใช้เป็นรุ่น Bombardier Innovia APM 300 จำนวน 3 ขบวน ขบวนละ 2 ตู้ รองรับผู้โดยสารได้ 4,000-12,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง

 

อัตราค่าโดยสาร

 
อัตราค่าโดยสาร ปี 2563 : 15 บาท ตลอดสาย และเพิ่มขึ้น 1 บาท ทุก 3 ปี
และปัจจุบันอัตราค่าโดยสารอยู่ที่
16 บาทตลอดสาย

 

(เที่ยว-คน/เดือน)

 

(เที่ยว-คน/วัน)

     

(เที่ยว-คน/วัน)

   

Visitors: 43,206