สายสีทอง

โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง
                  

โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง เริ่มต้นมาจากแนวคิดในการพัฒนารถไฟฟ้าขนาดรองของสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าหลักซึ่งอาศัยงบประมาณสูงและระยะเวลาในการพัฒนาโครงการที่ยาวนาน โดยมุ่งเน้นไปยังแหล่งพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ต่อมาในปี ๒๕๕๘ ทางสำนักการจราจรและขนส่ง ได้เริ่มทำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจการลงทุนโครงการ เนื่องจากเล็งเห็นว่าพื้นที่ย่านคลองสานมีการเจริญเติบโตของพื้นที่อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นแหล่งศูนย์กลางด้านการค้า ศาสนาและการปกครองของฝั่งธนบุรี โดยเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินโครงการและทางกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา

golden

แนวเส้นทางโครงการ

ในการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ

 

-          ระยะที่ ๑ ประกอบด้วย ๓ สถานี ระยะทาง ๑.๗๔ กิโลเมตร แนวเส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเส้นทางคู่ขนานของถนนกรุงธนบุรี เลี้ยวซ้ายขึ้นทางทิศเหนือไปตามแนวถนนเจริญนครผ่านแยกคลองสาน ไปสิ้นสุดที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลตากสิน

 

-          ระยะที่ ๒ ประกอบด้วย ๑ สถานี ความยาวทางวิ่งเพิ่มขึ้นประมาณ ๐.๘๘ กิโลเมตร

 

ระบบรถไฟฟ้า

ระบบรถไฟฟ้าที่ใช้เป็นรถไฟฟ้ารางเบารูปแบบไร้คนขับโดยใช้รางนำทาง มีผิวสัมผัสระหว่างล้อและทางวิ่งเป็นยาง ซึ่งจะทำให้เกิดความนุ่มนวลและก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่ำเมื่อเทียบกับระบบอื่น อีกทั้งมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโมเดลที่ใช้เป็นรุ่น Bombardier Innovia APM ๓๐๐ จำนวน ๓ ขบวน ขบวนละ ๒ ตู้ รองรับผู้โดยสารได้ ๔,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ คน/ชั่วโมง/ทิศทาง คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการเดินรถในช่วงปลายปี ๒๕๖๓

 

การเชื่อมต่อ

โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) เชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสายหลักในพื้นที่โครงการ ๓ เส้นทาง ได้แก่

            ๑.รถไฟฟ้าสายสีเขียว (รถไฟฟ้า BTS สายสีลม) ปัจจุบันเปิดให้บริการถึงสถานีบางหว้า

                ในอนาคตกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะต่อขยายแนวเส้นทางไปจนถึงตลิ่งชัน

            ๒.รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ

            ๓.รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงหัวลำโพง-บางบอน-มหาชัย

 

ประโยชน์ของโครงการ

๑.ลดผลกระทบด้านการจราจร

            -ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนและลดปริมาณในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยเป็นส่วนสำคัญในการป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าหลักที่สถานีกรุงธนบุรี

            - ลดปัญหาการจราจรติดขัดอันเป็นผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม

            - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทั้งในด้านการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๒.ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

            -ลดการเผาผลาญเชื้อเพลิง อันเป็นสาเหตุหลักของปัญหามลพิษทางอากาศและลดก๊าซเรือนกระจก

            -ลดผลกระทบทางเสียงและความสั่นสะเทือน ลดมลพิษทางอากาศซึ่งส่งผลต่อสุขภาพผู้สัญจรและชุมชนในพื้นที่

๓.ด้านเศรษฐกิจและสังคม

            - ลดการนำเข้าเชื้อเพลิง

            - กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย การจ้างงาน และการท่องเที่ยวในพื้นที่

            -การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการแก้ปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน

 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคมนาคมในพื้นที่

พร้อมมาตรการในการรองรับ ประกอบด้วย

ด้านฝุ่นละออง

จะมีการวางแผนอย่างรัดกุม ใช้เวลาก่อสร้างให้น้อยที่สุด และฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ

ด้านเสียงและความสั่นสะเทือน

จะใช้อุปกรณ์หรือควบคุมเสียงจากเครื่องจักร ติดตั้งกำแพงกันเสียง

ด้านการคมนาคมขนส่ง

จะติดตั้งป้ายสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนรับทราบ พร้อมจัดการจราจรและควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

จะก่อสร้างบนเส้นทางบนเส้นทางสาธารณะ จึงทำให้ไม่มีการเวนคืน นอกจากนี้จะจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ พร้อมทั้งจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อคลายข้อกังวลใจของประชาชน