โครงการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ


การจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วน เนื่องจากมูลฝอยติดเชื้อเป็นมูลฝอยที่เกิดจากสถานบริการการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของประชาชน โดยกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ โดยได้ให้บริการเก็บขนและจำกัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2541 กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดดำเนินการแทน


นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีโยบายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยได้ขยายศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ศูนย์ คือศูนย์มูลฝอยติดเชื้อหนองแขม โดยมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดเป็นผู้ดำเนินการเริ่มในเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับสถานบริการการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยเริ่มจากปี พ.ศ. 2542 ได้ให้บริการสถานบริการการสาธารณสุข จำนวน 376 แห่ง จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทสามารถให้บริการเก็บขนจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และศูนย์บริการสาธารณสุขได้ 100 % ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเก็บขน ด้านการกำจัด โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กับสถานบริการการสาราธณสุขทุกประเภท ทุกขนาด ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด

 


ขั้นตอนการรับบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

 

 


 


ไฟล์ภายในงานสัมมนา :

  Chemical Characterization of PM2.5 in Ambient Air of Thailand by Prof. Dr. Siwatt Pongpiachan
  สถานการณ์และนโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ กทม. โดย คุณนทีทิพย์ จึงสมประสงค์ 
  นโยบายและแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกทม. โดย คุณวรนุช สวยค้าข้าว
  สถานการณ์กฎหมายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข โดย คุณสมชาย ตู้แก้ว
  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด โดย คุณณัฏฐพล ปักษี

แผ่นพับโครงการ : File1 , File2


ปัจจุบันบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
กับสถานบริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 2,577 แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลรัฐ 37 แห่ง คลิก Download
2. โรงพยาบาลเอกชน 84 แห่ง คลิก Download
3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 146 แห่ง คลิก Download
4. คลินิก/โพลิคลินิก 2,849 แห่ง คลิก Download
5. อื่นๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ,สถาบันการศึกษา,สภากาชาด,ทัณฑสถาน,บริษัทต่างๆ 280 แห่ง คลิก Download

 


ผู้ประกอบกิจการท่านใดพบปัญหาการให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อหรือมีข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถติดต่อ 

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น. 
ที่เบอร์โทร 02-328-7874, 02-726-0300

นอกเวลาราชการติดต่อ
โรงงานกำจัดมูลฝอย อ่อนนุช 86 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 
เบอร์โทร 02-328-7874, 02-726-0300 โทรสาร 02-726-0301 
คุณวารุณี ธนีสรรค์, คุณขวัญฤทัย คชรินทร์, คุณสุกัญญา อยู่เป็นสุข 089-135-9555


กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

1. พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
2. นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ ภายใต้นโยบายและแผนการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559
3. มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (มิถุนายน 2553)
4. มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (พฤษภาคม 2555)
5. มาตรฐานคุณภาพดิน (พฤศจิกายน 2547)
6. การพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
7. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
8. กฏหมายอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
9. การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่
10. กรณีตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมาย

 


เอกสารดาวน์โหลด

1. ร่างกฎหมายต่าง ๆ ( 34 files)
2. พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (1 file)
3. กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง (108 files)
4. กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ (89 files)
5. กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพดิน (1 file)
6. กฎหมายเกี่ยวกับของเสียและสารอันตราย (3 file)
7. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ (34 files)
8. กำหนดเขตควบคุมมลพิษ (10 files)
9. เรื่องอื่นๆ (22 files)
10. กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร (7 files)
11. การพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ( 9 files)