หน้าใหม่

กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบระบบจัดเก็บค่าโดยสารรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)
สายสาทร-ราชพฤกษ์ จึงยกเว้นการเก็บค่าโดยสารรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ชั่วคราว

เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

พร้อมทั้งได้มีการปรับช่วงเวลาการให้บริการเป็นเวลา 06.00 น.ถึง 22.00 น.
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานของผู้โดยสารส่วนการเดินรถต่อเนื่องอีก 10 เดือน
อยู่ระหว่างของบประมาณประจำปี 2567
Visitors: 37,462