เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ประกาศ​ผล ให้การรับรองบริษัท​ กรุงเทพ​ธนาคม​ จำกัด​ เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย​ : Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ในการประชุมพิจารณา​บริษัท​ที่ยื่นขอรับรองไตรมาส1/2567 โดยในครั้งมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทชั้นนำที่ได้รับการประกาศผลการรับรองเป็นครั้งแรก รวมจำนวน 17 บริษัท อาทิ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน), บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

นอกจากนี้ CAC ยังได้มีการพิจารณารับรองบริษัทที่ยื่นต่ออายุเป็นครั้งที่ 1 จำนวน 11 บริษัท  บริษัทที่ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นครั้งที่ 3 จำนวน 4 บริษัท  ซึ่งการให้การรับรองจะมีอายุ 3 ปี และทาง CAC กำหนดจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567นี้  รวมบริษัท​ที่ได้รับการรับรองในรอบไตรมาส1/2567จำนวนทั้งสิ้น 44 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทที่จัดทำแบบประเมินในเกณฑ์บริษัทขนาดใหญ่เช็คลิสต์ 71 ข้อ จำนวน 42 บริษัท และบริษัท SME จัดทำเช็คลิสต์จำนวน 17 ข้อ  มี 2 บริษัท

ด้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ​บริษัท  กรรมการผู้อำนวยการ​ ผู้บริหาร​และพนักงานทุกคน​ ทำให้ภารกิจด้านการสร้างความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลของบริษัท ได้รับการรับรองตามกระบวนการมาตรฐานของหน่วยงานระดับสากล ทั้งองค์กรแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (ITAGC) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงานป.ป.ช.) เป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามการประกาศนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบาย 9 ดี 9 ด้าน “โปร่งใสดี” หัวข้อ เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสร้างระบบและจัดทำมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

------------
 
บริษัท กรุงเทพ​ธนาคม จำกัด
ผู้บริหาร​จัดการสาธารณูปโภค​ และบริการสาธารณะของกรุงเทพ​มหานคร
Visitors: 43,213