ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ


อายุ  67 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4313)
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 4 (วิทยาลัยการยุติธรรม)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (สถาบันพระปกเกล้า) (พ.ศ.2551)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 (สถาบันวิทยาการตลาดทุน) (พ.ศ.2552)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   

ประวัติการทำงาน

 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2540)
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 • กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

ปัจจุบัน

 • อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
 • ไวยาวัจกร วัดโสมนัสวิหาร
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสารานุกรมไทย ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรฯ

 

Visitors: 28,972