ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์

อายุ 67 ปี

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) (กฎหมายปกครอง) (Dr.jur.magnacum laude) มหาวิทยาลัยฟรัยบวร์ก ประเทศเยอรมนี โดยทุนรัฐบาลไทย (ทุนก.พ.) ตามความต้องการของศาลยุติธรรม
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 28
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

ประวัติการทำงาน

 • นิติกร กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • ผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรม
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการ กระทรวงยุติธรรม
 • รองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวงยุติธรรม
 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ผู้อำนวยการหลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และประธานหมวดกฎหมายมหาชน บัณฑิตศึกษา  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นักบริหารระดับ 10)
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชากฎหมายปกครอง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการดุษฎีบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   

งานกรรมการและที่ปรึกษาในอดีตที่สำคัญ

 • ประธานอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ว่าด้วยสัญญาทางปกครอง
 • กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการร่างกฎหมายคณะพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการ ศศ.ป.ร. (ศปร.2) กระทรวงการคลัง
 • กรรมการอำนวยการ สถานธนานุเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรรมการในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน
 • กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บริษัท อีลีท การ์ด จำกัด
 • กรรมการที่ปรึกษาสภาแรงงานแห่งชาติ
 • กรรมการกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการกฎหมายและระเบียบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมาธิการการปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สำนักงานก.พ.
 • อนุกรรมการ ก.พ. วินัย สำนักงาน ก.พ.
 • อนุกรรมการ ปปช. เกี่ยวกับจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานปราบปรามการฟอกเงิน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษากฎหมายนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษากฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง ด้านสืบสวนสอบสวน และวินิจฉัย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการยกร่างระเบียบ กพค. ว่าด้วยการเยียวยาให้แก่ข้าราชการที่ กพค. สั่งให้กลับเข้ารับราชการ สำนักงาน ก.พ.
 • ที่ปรึกษากฎหมายสถาบันพระปกเกล้า
 • ที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการบริหารและยุติธรรม วุฒิสภา
Visitors: 32,871