ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประแสง มงคลศิริ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประแสง มงคลศิริ

อายุ 61 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ The University of Tokyo, Japan (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรพิเศษ

 • US.EPA.Scholar for Environmental Management Policy and Planning Workshop ณ เมืองเกรนเดล รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • สถาบันพระปกเกล้าฯ ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.9)
   

ประวัติการทำงาน

 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางบุญรื่น ศรีธเรศ)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอุทัยธานี (2 สมัย)
 • ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร.พิจิตต รัตตกุล)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • ที่ปรึกษา วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • กรรมการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) สาขาความปลอดภัย
 • กรรมการ สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
 • อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านวิศวกรรม บริษัท กาญจนบุรีเอ็คซ์โพลเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง จำกัด
Visitors: 32,878