นายธรรดร มลิทอง

 
นายธรรดร มลิทอง

อายุ 60 ปี

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ประวัติการทำงาน

  • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมายในบริษัทเอกชน
  • Development Director บริษัท เดอะไมแนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • Development Manager บริษัท ฮอนด้า คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  • Operation Manager บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด
  • Senior Developer บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด
Visitors: 32,878