นายชัยวัฒน์ คลังวิจิตร

 

นายชัยวัฒน์  คลังวิจิตร


อายุ 48 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การอบรม

 • การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 307/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฤษฎา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
 • รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ จำกัด
 • ผู้จัดการโครงการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
 • วิศวกรโครงสร้าง บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น จำกัด
Visitors: 43,213