นางทิพยสุดา ถาวรามร

   

นางทิพยสุดา ถาวรามร


 อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา

  • Wharton School, University of Pennsylvania Master of Business Administration (with distinction)
  • Harvard University Bachelor of Arts in Mathematics (magna cum laude)

ประวัติการทำงาน

  • อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • กรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • กรรมการ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
  • กรรมการ บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • ที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
  • อดีตประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย


Visitors: 43,202