ผลการประเมินโครงการ​ ITAGC​ ปี 2566​

"กรุงเทพ​ธนาคม" ได้รับผลการประเมินที่ระดับ​ AA

 

     จากจุดเริ่มต้นที่​สำนักงานคณะกรรมการ​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​การ​ทุจริต​แห่งชาติ​  (ป.ป.ช.)​ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด​ ที่​ ปช.0009/ว0022 ลงวันที่​ 21​ มีนาคม​ 2566​ เชิญบริษัทเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ : ITAGC  ประจำปี​ 2566​ ในฐานะที่บริษัทเป็นคู่สัญญากับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในโครงการจ้างเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ​ โดยมีบริษัท​เอกชนที่ป.ป.ช.เชิญ​เข้าร่วม​ ภายใต้โครงการสำคัญและมีวงเงินงบประมาณสูง ของ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 31 โครงการ คู่สัญญา 27 ราย มูลค่า 43,466,643,216 บาท

     ทั้งนี้​ ผู้​ช่วยศาสตราจารย์​ประแสง​ มงคลศิริ​  กรรมการผู้อำนวยการ​ ได้ตอบรับคำเชิญและสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้อง​ประสานงานเพื่อเข้าร่วมและดำเนินการตามข้อกำหนดของโครงการฯ​โดยทันที​ ซึ่งสอดรับและเป็นไปตามแนวทางการทำงานของคณะกรรมการ​บริษัท​ภายใต้การนำของศาสตราจารย์​พิเศษ​ธงทอง​ จันทรางศุ  ประธานกรรมการที่ได้ประกาศ​เจตนารมณ์​ให้บริษัท​ดำเนินงานด้วยความโปร่ง​ใส​ ยึดหลักธรรมาภิบาล

     ในการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors : ITAGC) เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยมาตรการเชิงบวกโดยนำเครื่องมือแบบประเมินการให้คะแนนภาคเอกชนที่มีการดำเนินการตามมาตร​การที่เหมาะสมที่แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการทุจริตการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ​  โดยการประเมินประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 การต่อต้านการให้สินบน

ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเป็นคู่ค้าคู่สัญญาภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 3 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ตัวชี้วัดที่ 4 การให้ทรัพย์สินและประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐ               

ตัวชี้วัดที่ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ให้ไม่รับ

              

ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดทำแนวปฎิบัติในการทำงานเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส​ ต่อต้านการทุจริต​คอรัปชัน​ เพื่อให้ทางโครงการฯ ตรวจสอบและให้คะแนนการประเมินจาก 4 ส่วน คือ

1.การรับรู้ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาคเอกชน​ (ITAGC​-I)​

2.การรับรู้ของภาครัฐที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญา (ITAGC​-E1)​

3.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบ (ITAGC​-E2)​

4.การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาคเอกชนต่อสาธารณะ​ (ITAGC​-O)

 

     ตลอดระยะเวลา​เข้าร่วมโครงการ​  ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2566 ​บริษัท​ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลความโปร่ง​ใสและจัดทำมาตรการต่างๆ​ ​ตามเกณฑ์​ที่กำหนดในส่วนของ​ ITAGC​-O เช่น​ จัดทำนโยบาย​และแนวปฎิบัติ​ เรื่อง​ การต่อต้านทุจริต​คอร์รัป​ชัน​ นโยบาย​และแนวปฏิบัติ​เรื่อง​ การให้การรับของขวัญ​และการเลี้ยงรับรอง​ จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต​  จัดทำการเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงานของบริษัท​ เปิดเผยข้อมูลประวัติ​ผู้บริหาร​ เปิดเผยข้อมูลงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี​  เป็นต้น 

 

     นอกจากนี้บริษัทได้รณรงค์​ให้พนักงานร่วม​ทำแบบประเมินตามข้อกำหนดของ​ ITAGC​-I โดยให้พนักงาน​ 70% ของโครงการเก็บขนและกำจัดมูลฝอย​ติดเชื้อตอบแบบประเมิน​ของโครงการฯ เป็นการกระตุ้นและสร้างการรับรู้​ถึงการผลักดันนโยบายต่อต้านการทุจริต​คอร์รัปชันให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฎิบัติ​ 

     สำหรับอีก 2 หัวข้อ คือ แบบวัดการรับรู้ของหน่วยงานคู่ค้า (ITAGC-E1) จะทำการประเมินจาก สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครและแบบวัดการรับรู้ของ
หน่วยงานตรวจสอบ (ITAGC-E2) จะเป็นการตอบแบบประเมินโดยหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป.ป.ช. สำนักงานป.ป.ท. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นต้น

     หลังเสร็จสิ้น​การประเมินผลโครงการในเดือนตุลาคม​ 2566​  ทางสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส​ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็ได้เปิดเผยผลคะแนนของบริษั​ทผ่านระบบ​ ITAGC SYSTEM ผลปรากฎว่า​ บริษัท​ได้รับการประเมิน​ ดังนี้

 

      ผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้​ นับเป็นความภาคภูมิ​ใจของบริษั​ทและจะเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึง​ความมุ่งมั่นตั้งใจ​ที่ผู้บริหารและพนักงานจะเดินหน้าสร้างความโปร่งใสและการทำงานเพื่อขับเคลื่อน​ภารกิจในการพัฒนา​กรุงเทพ​มหานคร​ให้เกิดประสิทธิภาพ​ ประสิทธิผล​และมีธรรมาภิบาล.

Visitors: 43,205