“กรุงเทพธนาคม” รับนโยบายผู้ว่าฯกทม. เข้าแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

         

   วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้การทำงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานครและบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินงานด้วยความสุจริตโปร่งใส มีธรรมาภิบาล บริษัทฯพร้อมน้อมรับนโยบายมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเข้าร่วมกับองค์กรภาคเอกชนเพื่อดำเนินการตามแนวปฏิบัติสร้างระบบการทำงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามขั้นตอนของหน่วยงานอิสระที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 
   โดยการเข้าร่วมกับ “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย : Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ลงนามในหนังสือประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาและบริษัทฯ มีระยะเวลาในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อจัดทำเช็คลิสต์สร้างระบบการควบคุมจำนวน 71 ข้อตามข้อกำหนดของ CAC ให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน เพื่อรับการประกาศรับรองเข้าเป็นสมาชิกของ CAC
 
   สำหรับหลักการของ CAC ได้กำหนดให้บริษัทฯที่เข้าร่วมจะต้องมีการกำหนดมาตรการ นโยบาย ข้อปฏิบัติต่างๆ และจัดการอบรม ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ นำไปปฏิบัติได้จริงทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการทำแบบประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันในทุกสายการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจสะอาดโดยการเชิญชวนคู่ค้า บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ให้มาเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานทั้งระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนระหว่างภาคเอกชนกับภาคเอกชนด้วยกันเอง เพื่อร่วมขับเคลื่อนแนวทางต่อต้านการทุจริตในสังคมให้เกิดผลในทางปฏิบัติให้มากที่สุด

 

 

ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565