ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2562 กรุงเทพธนาคม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเข้าร่วมโครงการท่อสายสื่อสาร เตรียมส่งหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนออีกครั้ง หวังได้รับความร่วมมือจากทุกค่าย ยืนยันเจตนารมณ์เดิม โปร่งใส เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด     นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดเผยว่า ในการประชุมชี้แจงต่อกสทช.เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา  ทางกรุงเทพธนาคม  ได้ยึดถือแนวทางการเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายได้เข้าใช้บริการท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน

     โดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงข่ายท่อร้อยสายด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์หรือผูกขาดหรือร่วมลงทุนกับผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งยึดถือประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม (ประกาศฯ) เป็นหลักในการดำเนินการมาตลอดนั้น 

      แต่เมื่อทางผู้รับใบอนุญาตมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า การประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอของกรุงเทพธนาคม จะเป็นการผูกพันให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเข้าทำสัญญาใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร เป็นเหตุให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นไม่เข้ามายื่นความประสงค์


วันที่ 30 ส.ค.62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมประชุม พร้อมเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำกฎบัตร ในการพัฒนาเมืองรายพื้นที่ ของกลุ่มรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ร่วมกับ หน่วยงานราชการในพื้นที่ 

ระดมความคิดเห็น "การจัดทำกฎบัตรพัฒนาเมือง" กลุ่มรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

     วันที่ 30 ส.ค.62 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ และ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมประชุม พร้อมเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำกฎบัตร ในการพัฒนาเมืองรายพื้นที่ ของกลุ่มรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ร่วมกับ หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานเขตในพื้นที่ (เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธ์วงศ์ เขตธนบุรี เขตบางพลัด เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตคลองสาน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมศิลปากร หอศิลป์ และภาคเอกชน ต่างๆ เช่น บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม อสังหาริมทรัพย์ และภาคประชาชน ได้แก่ เจ้าของธุรกิจในพื้นที่รัตนโกสินทร์ เช่น กลุ่มผู้แทนพื้นที่ปากคลองตลาด ในการดำเนินการจัดทำกฎบัตรกลุ่มรัตนโกสินทร์

     โดยที่ประชุมมีความเห็นเลือกสาขาการพัฒนาตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดจากมากไปหาน้อย 4 อันดับ ได้แก่
1. สาขา Park & Open Spaces
2. สาขา Green Building Infrastructure (การส่งเสริมการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว)
3. สาขา Urban Revitalization
4. สาขา City Administration Urban Management

     โดยการประชุมครั้งต่อไปจะจัดการประชุมกฏบัตรกลุ่มรัตนโกสินทร์ อีกครั้งภายใน 1 เดือน


 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคา 2562  นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ และ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
"การจัดทำกฎบัตรพัฒนาเมือง" กลุ่มอโศก-พระราม 9   

ระดมความคิดเห็น "การจัดทำกฎบัตรพัฒนาเมือง" กลุ่มอโศก-พระราม 9 ครั้งแรก

     วันที่ 27 ส.ค.62 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ  และ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมประชุม พร้อมเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำกฎบัตร ในการพัฒนาเมืองรายพื้นที่ ของกลุ่มอโศก-พระราม 9 ณ ห้องประชุมสุขุมวิท3 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล21 ร่วมกับ องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม อสังหาริมทรัพย์ และ เจ้าของธุรกิจในพื้นที่อโศก-พระราม 9 ในการดำเนินการจัดทำกฎบัตร กลุ่มอโศก-พระราม 9

     โดยที่ประชุมมีความเห็นเลือกสาขาการพัฒนาตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดจากมากไปหาน้อย 4 อันดับ ได้แก่
1. สาขา park & Open Spaces
2. สาขาคมนาคมขนส่งเขียว (ทางเดิน ทางจักรยาน การขนส่งมวลชนรอง)
3. สาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง เศรษฐกิจเขียว
4. สาขาบริหารจัดการเมือง

    โดยการประชุมครั้งต่อไปจะจัดการประชุมกฏบัตรในกลุ่มรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องสุทัศน์ 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
ระดมความคิดเห็น "แนวทางการจัดทำกฎบัตรพัฒนาเมือง" ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ระดมความคิดเห็น "แนวทางการจัดทำกฎบัตรพัฒนาเมือง" ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

      วันที่ 14 ส.ค.62 นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมพร้อมเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำกฎบัตร ในการพัฒนาเมืองหรือชุมชนย่านต่าง ๆ ของกทม. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกับ องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และ อื่น ๆ

       ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 โดยมี นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ, นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ และ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมประชุมและต้อนรับการประชุมครั้งนี้ได้คัดเลือกพื้นที่นำร่องในการร่วมดำเนินการตามแนวทางกฏบัตรของกรุงเทพมหานครเพื่อการนำแผนการพัฒนาที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันไปสู่การปฏิบัติหรือให้บรรลุเป้าหมายและยกระดับการพัฒนาเมืองหรือย่านชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

 


 

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 เปิดทดลองวิ่งแล้ว BTS สถานีห้าแยกลาดพร้าว ให้บริการฟรีถึง 5 ธ.ค.62 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดทดลอง ให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

      เปิดทดลองวิ่งแล้ว BTS สถานีห้าแยกลาดพร้าว ให้บริการฟรีถึง 5 ธ.ค.62 (9 ส.ค.62) เวลา 10.45 น. ณ บริเวณสถานีห้าแยกลาดพร้าว เขตจตุจักร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จำนวน 1 สถานี จากสถานีหมอชิต (N8) ไปยังสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้บริหารบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และ ผู้บริหารบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิด โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารโดยสารรถไฟฟ้าจากสถานีห้าแยกลาดพร้าว ไปยังสถานีหมอชิต ก่อนเปิดให้ประชาชนใช้บริการอย่างเป็นทางการในเวลา 15.00 น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต- สะพานใหม่- คูคต เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบนส่งมวลชนทางรางตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2580) ของรัฐบาล ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างฯ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยได้เริ่มก่อสร้างในปี 2558

        ส่วนกรุงเทพมหานครดำเนินงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ตามมติของคณะกรรมการจัดการระบบจราจรทางบกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่องการมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริง-สมุทรปราการและช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ 99% จำนวน 1 สถานี คือสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9)อยู่ระหว่างการดำเนินงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเก็บรายละเอียดเพียงเล็กน้อย สามารถเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จำนวน 1 สถานี จากสถานีหมอชิต (N8) ไปยังสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) โดยจะให้บริการฟรีไม่เก็บค่าโดยสาร จนถึงวันที่ 5 ธ.ค.62 สำหรับรูปแบบการเดินรถ 1 สถานี แบ่งระยะเวลาการให้บริการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak) เช้าและเย็น ตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.00 น. และตั้งแต่เวลา 16.30 -20.00 น. จะเดินรถต่อจากสถานีหมอชิต ไปสถานีห้าแยกลาดพร้าว โดยขบวนรถจะเดินรถรูปแบบขบวนเว้นขบวน คือขบวนหนึ่งวิ่งสิ้นสุดที่ปลายทางหมอชิต อีกขบวนจะวิ่ง ไปยังสถานีห้าแยกลาดพร้าว ส่วนในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off peak) และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) จะให้บริการถึงสถานีห้าแยกลาดพร้าวได้เลย คาดว่ามีผู้ใช้บริการอยู่ที่ 70,000 – 80,000 เที่ยวคนต่อวัน โดยภายในปลายปี 2562 จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 4 สถานี เพื่อลดความแออัดบริเวณสถานีหมอชิต ได้แก่ สถานีพหลโยธิน 24 สถานีรัชโยธิน สถานีเสนานิคม และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการตลอดเส้นทาง เดือนธ.ค.63 ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่กำหนดเปิดให้บริการในเดือนก.ค.64 

        สำหรับรูปแบบเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสายมีแนวเส้นทางต่อขยายจากโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครที่สถานีหมอชิตวิ่งไปตามถนนพหลโยธิน เข้าสู่ถนนลำลูกกาและสิ้นสุดที่บริเวณตำบลคูคต อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ระยะทางรวม 19 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 16 สถานี โดยรูปแบบสถานีรถไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น 1 ระดับดิน เป็นทางขึ้น-ลง 4 แห่ง ชั้น 2 เป็นชั้นออกบัตรโดยสาร และชั้น 3 เป็นชานชาลาสำหรับรับส่งผู้โดยสาร ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น บันได บันไดเลื่อน ลิฟต์โดยสาร ห้องน้ำ ทางลาดสำหรับผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ Universal design เพื่อให้ผู้โดยสารทุกกลุ่มเข้าถึงการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีคูคต และมีอาคารจอดแล้วจรจำนวน 2 แห่งที่บริเวณสถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต 

        พร้อมทั้งมีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆเช่นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ที่สถานีห้าแยกลาดพร้าวและจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ เป็นต้น ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการและประสานความร่วมมือกับ รฟม. ทุกๆด้านต่อไป เพื่อให้สามารถเปิดบริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต- สะพานใหม่- คูคต ตลอดทั้งโครงการได้โดยเร็ว เพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง รวมทั้งยกระดับคุณภาพการเดินทางและคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป