จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

“กรุงเทพมหานคร” จับมือ “กรุงเทพธนาคม” เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ Green Bangkok 2030

   “กรุงเทพมหานคร” จับมือ “กรุงเทพธนาคม” เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ Green Bangkok 2030 และกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าแห่งใหม่ ภายในศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช ปราศจากก๊าซอันตรายจากการเผาไหม้ 100 เปอร์เซ็นต์ เตรียมปรับโฉมเปลี่ยน บ่อขยะเป็นป่ากลางกรุง เดินหน้าภารกิจร่วมพัฒนากรุงเทพฯให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่โรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาด 800 ตันต่อวัน ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคม และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณโรงงาน ตามโครงการ Green Bangkok 2030 เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อชุมชนรอบโครงการ
   นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้มีโครงการ Green Bangkok 2030 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรอนามัยโลกโดยกำหนดให้แต่ละเมืองมีพื้นที่สีเขียวในอัตรา 9 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งกรุงเทพมหานครตั้งเป้าไว้ภายในปี 2573 จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ถึง 10 ตารางเมตรต่อคน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดจนภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030
   โอกาสนี้เป็นที่น่ายินดี ที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ กรุงเทพมหานครว่าจ้างให้ดำเนินการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเชิงกล - ชีวภาพ (MBT) ขนาด 800 ตันต่อวัน ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมบริเวณในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และให้การสนับสนุนโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร ด้วยการนำผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มอบต้นไม้ จำนวน 3,000 ต้น พร้อมปลูก ประกอบด้วยต้นสนประดิพัทธ์ ต้นทองอุไร และต้นเตยหอม และร่วมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบโครงการบริการจัดการมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังเพิ่มการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามและลดผลกระทบทางด้านกลิ่นและมลพิษทางอากาศให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการบริการจัดการมูลฝอย อ่อนนุช

   ทั้งนี้โครงการ Green Bangkok 2030 ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการนำร่องไปแล้ว 11 โครงการ เช่น สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ พื้นที่ 10 ไร่ สวนสันติพร เขตพระนคร พื้นที่ 25 ไร่ สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง มีพื้นที่ 18 ไร่ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองสีเขียวสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน กรุงเทพมหานคร จึงขอขอบคุณผู้บริหารบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และพนักงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนและเราจะจับมือกันเพื่อเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน และความยั่งยืนของกรุงเทพมหานครต่อไป
   ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการของบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกๆ โครงการที่ดำเนินงาน เช่นการใช้เรือพลังงานไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ในโครงการพัฒนาการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมที่ปลอดทั้งมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงเป็นเส้นทางเดินเรือสายแรกของประเทศไทย และการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในโครงการกำจัดขยะ ซึ่งโรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาด 800 ตันต่อวัน ของบริษัทฯได้ใช้เทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ปราศจากก๊าซอันตรายจากการเผาไหม้ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นการกำจัดขยะโดยกระบวนการหมักน้ำขยะเพื่อให้เกิดก๊าซและนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า และบริษัทฯได้คำนึงถึงการดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดกลิ่นและลดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งยังช่วยลดฝุ่นละอองและเพิ่มความร่มรื่นสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับพื้นที่ โดยกิจกรรมในวันนี้จะมีการปลูกต้นไม้ 3 ระดับ คือ ต้นสนประดิพัทธ์ สูง 6 เมตร ต้นทองอุไรสูง 1.5 เมตร และต้นเตยหอม รวมจำนวน 3,000 ต้น โดยที่ผ่านมาได้ปลูกต้นไม้บริเวณโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทฯที่อยู่ภายในศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช และที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขมด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยลดฝุ่นละออง รอบโครงการของบริษัท
   ดร.เกรียงพล กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ขนาด 800 ตันต่อวัน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างบริษัทดำเนินโครงการ ระยะเวลาสัญญา 20 ปี ถือเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร โดยมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 3 เมกกะวัตต์ เป็นโครงการต้นแบบและนำร่องการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการด้วยกระบวนการเชิงกล-ชีวภาพ หรือ Mechanical-Biological-Treatment : MBT เป็นการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และมีความเหมาะสมกับสภาพของขยะของกรุงเทพมหานคร ที่องค์ประกอบของขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ โดยมีผลพลอยได้เป็นขยะเชื้อเพลิง (RDF) และขยะรีไซเคิล ซึ่งจะเหลือกากของเสียที่ต้องนำไปกำจัดน้อยที่สุด
   สำหรับขั้นตอนการกำจัดขยะคือ มูลฝอยที่เข้ามาจะถูกนำเข้าไปยังระบบคัดแยกเพื่อแยกมูลฝอยขนาดใหญ่ และมูลฝอยประเภทโลหะ ส่วนที่เหลือนำเข้าบำบัดต่อด้วยระบบย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วยถังเตรียมหมัก (BIODAMP) และเครื่องบีบอัด (Screw Press) ในขั้นตอนนี้จะแยกกากของขยะเป็นขยะเชื้อเพลิง(RDF) และได้น้ำชะมูลฝอยความเข้มข้นสูงส่งไปยังถังหมักแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion ; AD) เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพก่อนส่งเข้าสู่เครื่องผลิตไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป
   ดร.เกรียงพล กล่าวต่อว่า ขณะนี้โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทดลองระบบมาระยะเวลาหนึ่ง ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย และบริษัทฯได้คำนึงถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน สร้างถนนให้แก่ชุมชนที่อยู่ติดกับโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรูปแบบโซลาเซลล์เพื่อความปลอดภัยแก่ชุมชน รวมทั้งได้นำส่งเงินเข้า “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรไปดูแลประชาชนและชุมชนโดยรอบอีกด้วย

 

 


 

KT นำจิตอาสาทำความสะอาดวัดบางเพ็งใต้ เนื่องในโอกาสบริษัทฯก้าวเข้าสู่ปีที่ 66

 

   KT นำจิตอาสาทำความสะอาดวัดบางเพ็งใต้ เนื่องในโอกาสบริษัทฯก้าวเข้าสู่ปีที่ 66
   เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้นำพนักงานจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบางเพ็งใต้ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสที่ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร ก้าวเข้าสู่ปีที่ 66 รวมถึงทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากอาคาร CW Tower เขตห้วยขวาง มายัง ที่ตั้งสำนักงานใหม่ ณ ซอยรามคำแหง 40 เขตบางกะปิ
  นอกจากนี้พนักงานได้ร่วมกัน 'ทำความดีด้วยหัวใจ' ทำความสะอาดวัดบางเพ็งใต้ โดยได้มีการทำความสะอาดลานวัด ล้างห้องน้ำ และจัดเก็บขยะเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
   ทั้งนี้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 

'กรุงเทพธนาคม' มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุน "มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา"

  'กรุงเทพธนาคม' มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุน "มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา"

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายปิยะ พูดคล่อง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ นายโดม ชโยธิน และนายสมบูรณ์ หอมนาน กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สนับสนุน "มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" เพื่อดำเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในการป้องกันคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าโกงกางบริเวณดังกล่าว โดยมีพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชาเป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน

  ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทกรุงเทพธนาคมได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CSR จากกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ ณ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี สู่โครงการปลูกป่าชายเลนบางขุนทียน กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ปลายน้ำ อย่างต่อเนื่อง

 


 

 

'กรุงเทพธนาคม-บีทีเอส' ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนรักษ์ธรรมชาติ
(วงเวียนหลักสี่) พร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า
ระบบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

 

   'กรุงเทพธนาคม-บีทีเอส' ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนรักษ์ธรรมชาติ (วงเวียนหลักสี่) พร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าระบบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณสวนรักษ์ธรรมชาติ (วงเวียนหลักสี่) ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์และงานติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต โดยมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางเขน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสวนรักษ์ธรรมชาติ (วงเวียนหลักสี่) เขตบางเขน โดยนายกรัฐมนตรี และคณะร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นยางนาในพื้นที่

   พร้อมกันนี้ นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมด้วย นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ในบริเวณสวนดังกล่าวด้วย ซึ่งโครงการ "สวนรักษ์ธรรมชาติ" เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 80 พรรษา และให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชน โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้างานติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) ในครั้งนี้ด้วย

  

'กรุงเทพธนาคม' จัดกิจกรรม 'CSR ก้าวลงคลองบางหลวง' เรียนรู้การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน สัมผัสวิถีชุมชนคลองบางกอกใหญ่

 

  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดกิจกรรม 'โครงการ CSR ก้าวลงคลองบางหลวง (วัดกำแพงบางจาก) เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน' โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ มาเป็นประธานพีธีเปิดกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมได้นำนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร บุคลากรหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานีใกล้เคียงกับโรงเรียนของนักเรียนมายังสถานีบางหว้า จากนั้นพาต่อเรือที่ท่าเรือบางหว้า (คลองภาษีเจริญ) ไปยังท่าเรือวัดกำแพงบางจาก (คลองบางกอกใหญ่) โดยในระหว่างการเดินทางได้ให้ความรู้ในเรื่องการเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ทางรางและทางน้ำ และความปลอดภัยการใช้ระบบขนส่งมวลชน

  นอกจากนี้ในระหว่างการเดินทางจากท่าเรือบางหว้าไปยังท่าเรือวัดกำแพงบางจากยังได้ให้นักเรียนและผู้ที่เข้าร่วมได้จัดเก็บขยะร่วมกับสำนักการระบายน้ำ พร้อมมีมัคคุเทศน์น้อยให้ความรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวตลอดเส้นทางการเดินเรือ จากนั้นพาชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ หรือเดิมคือคลองบางหลวง ซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ มีความเป็นมาและสถานที่ที่น่าสนใจมากมายผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน

  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ-ความปลอดภัยในการโดยสารในระบบขนส่งมวลชนทางรางและทางเรือ รวมถึงให้ตระหนักถึงปัญหาขยะในลำคลองที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และหวังว่าจะเกิดความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ลำคลอง และวิถีชุมชนของชาวบ้านริมสองฝั่งคลองบางกอกใหญ่ได้อย่างยั่งยืน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โรงเรียนวัดทองศาลางาม เขตภาษีเจริญ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ และโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร เขตดุสิต ในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ กำหนดจัดกิจกรรม CSR โดยเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดปี 2563 นี้