ทำไมกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการ
นำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร

ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นองค์กรปกครองที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง
และมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบสาธาณณูปโภคของเมืองจึงมีนโยบายที่จะจัดการสายสื่อสารลงใต้ดินโดยเร็ว


"เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย"

"ให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากสายสื่อสาร"

"เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสายสื่อสารให้คุ้มค่า" 


โครงการสายสื่อสารลงใต้ดิน

มหานครไร้สายสื่อสารในปี 2564!


โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เดินหน้าพัฒนา 4 พื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่ง Smart City
เชื่อมต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ที่ใช้เทคนิคการขุดเจาะ ลดผลกระทบคนกรุงเทพฯ

 


 

กรุงเทพฯ จะเป็น 'มหานครไร้สาย'

ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2564

 (18 มิ.ย.62) เวลา 10.00 น. เปิดโครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ยืนยัน 
พื้นที่กรุงเทพฯ จะเป็น 'มหานครไร้สาย'
ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2564