BRT

ชื่อโครงการ

        โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) (ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์)
หน่วยงานคู่สัญญา         กรุงเทพมหานครมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการ และบริษัทให้สิทธิเดินรถกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC)
ระยะเวลา         กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดเป็นผู้ดำเนินการโครงการ (หลังจากสิ้นสุดสัญญาว่าจ้าง 7 ปี) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2566 รวม 6 ปี 95 วัน 
งบประมาณ         ไม่ได้ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร บริษัทได้ทำการเปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้รับสิทธิเดินรถเป็นเวลา 6 ปี ผู้ได้รับสิทธิการเดินรถแก่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้เดินรถมีหน้าที่จัดให้มีการบริการเดินรถ BRT ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้โดยได้รับสิทธิในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารและการหารายได้เชิงพาณิชย์บนพื้นที่สถานีและตัวรถโดยสารของโครงการเป็นการตอบแทนในการบริหารโครงการ

 

รายละเอียดโครงการ

ระยะทางรวม 15.9 กิโลเมตร วิ่งตามแนวถนนนราธิวาสราชนครินทร์และถนนพระราม 3 มีสถานีทั้งหมด 12 สถานี และจัดเก็บค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสายมีรถโดยสารให้บริการจำนวน 25 คันกำหนดความถี่ในการเดินรถดังนี้

  • ช่วงเร่งด่วน ทุก 5-7 นาที
  • ช่วงไม่เร่งด่วน ทุก 10-20 นาที
 
ลักษณะ/ขอบเขตงาน
 
ในช่วงปี 2553 ถึง 28 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถระยะเวลา 7 ปี โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่โครงการ และต่อมากรุงเทพมหานครมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2566 รวม 6 ปี 95 วัน ซึ่งมีรถโดยสารวิ่งให้บริการจำนวน 25 คัน วิ่งตามแนวถนนนราธิวาสราชนครินทร์และถนนพระราม 3 มีระยะทางรวม 15.9 กิโลเมตรใช้เชื้อเพลิง NGV พร้อมทั้งมีสถานีให้บริการจำนวน 12 สถานี เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.00–24.00 น. มีพนักงานให้บริการตามสถานีและมีระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC) โดยจัดเก็บค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย และมีศูนย์ควบคุมกลาง สถานีก๊าซ และงานซ่อมบำรุงของโครงการ

 

ที่ตั้งโครงการ 

ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรีสำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร เลขที่ 313/1 ซ.นอกเขต ถ.พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120 ภายในศูนย์ควบคุมการเดินรถและซ่อมบำรุง แสดงตามผังบริเวณศูนย์ควบคุมการเดินรถและซ่อมบำรุง


Visitors: 28,974