BRT


รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) หรือ BRT เป็นระบบขนส่งมวลชนทางถนนรูปแบบหนึ่งที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นเร่งรัดพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยมุลค่าการลงทุนที่ต่ำกว่าและก่ออสร้างได้รวดเร็วกว่ารถไฟฟ้า แต่มีความสะดวกสบายแม้ใช้พื้นผิวถนนด้วยทางวิ่งเฉพาะ และเดินทางได้รวดเร็วด้วยระบบขนส่งอัจฉริยะ เพื่อให้เป็นระบบรองที่สามารถเชื่อต่อเข้าสู่ระบบหลัก ทำใหการเดินทางของชาวกรุงเมทพมหานครครอบคลุมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2553 ให้บริการบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนพระราม 3 เริ่มต้นที่สถานีสาทร สิ้นสุดสถานีราชพฤกษ์ รวม 12 สถานี ระยะทาง 16 กิโลเมตร มีรถให้บริการจำนวน 25 คัน ให้บริการตั้งแต่เวลา 06:00 - 24:00 น. อัตราค่าโดยสาร 15 บาท ตลอดสาย โดยนักเรียนในเครื่องแบบ บุคคลทุพพลภาพ(ผู้พิการ) และภิกษุสามเณร ไม่เก็บค่าโดยสาร

 

 

สถานี BRT ได้รับการออกแบบให้อยู่บนเกาะกลางถนน เพื่อการให้บริการที่ปลอดภัย เน้นความสวงาม และทันสมัย เพื่อสร้างทัศนียภาพให้กับกรุงเทพมหานคร และต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผูใช้บริกาอย่างดีที่สุด

สถานี BRT แต่ละฝั่งถนนจะมีทางขึ้นฝั่งละ 2 ด้าน สามารถเดินขึ้นบันไดขึ้น-ลง ซึ้งติดตั้งลิฟต์สำหรับรถวีลแชร์ (Wheelchair)

สถานี BRT จะมีชั้นจำหน่ายตั๋ว มีห้องออกตั๋วโดยสาร เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และประตูกั้นอัตโนมัติเช่นเดียวกับรถไฟฟ้า และสามารถใช้ตั๋วโดยสารร่วมกับรถไฟฟ้าได้ด้วย

 

สถิติปริมาณผู้โดยสารโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit)