ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 Download

2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  Download