Smart City
การจัดการปัญหาต่างๆของเมือง ด้วยการใช้ข้อมูล ใ่ช้ความชาญฉลาดของเทคโนโลยีบวกกับ ความร่วมมือของประชาชนทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมือง ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนของการบริหารจัดการเมือง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้คนอยู่อาศัยของเมือง นักท่องเที่ยวที่มาเยือน รวมถึงภาพรวมการพัฒนาของประเทศอย่างแท้จริง