กลุ่มกิจการพิเศษ
กิจการพิเศษ ทำหน้าที่บริหารจัดการขนส่งมวลชนระบบเสริม (Feeder System) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งหลัก เน้นให้มีการเชื่อมต่อทุกระบบขนส่งตามนโยบาย ล้อ ราง เรือ ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว