ด้านพัฒนาเมือง

พันธกิจ & กลยุทธ์

มีหน้าที่ในการศึกษาและพัฒนาโครงการสำหรับงานด้านระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานครให้ทันสมัย

มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับเมืองหลวงของนานาอารยประเทศ แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 

กลุ่มยุทธศาสตร์ และ กลุ่มพัฒนาเมือง