โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาด 800 ตันต่อวัน

กลุ่มสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายบริหารโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 

และวัตถุประสงค์ของบริษัท กลุ่มสิ่งแวดล้อม จึงมีพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้