หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแบ่งออกเป็น 8 หมวด 

 

1. สิทธิผู้ถือหุ้น

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5. จรรยาบรรณในการดำเนินทางธุรกิจของบริษัท

6. การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

7. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานต่อบริษัท

8. จรรยาบรรณของการจัดซื้อ จัดหา