วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

เป้าหมาย

 

1. พัฒนาการขนส่งมวลชนและขนส่งส่วนบุคคลทั้งระบบล้อ ราง เรือ ให้สอดประสานและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในระยะยาวตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

2. พัฒนาการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ขยะชุมชนรวมถึงเรื่องบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

3. ผู้ใช้บริการจะต้องมีความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัท และสามารถสื่อสารกับบริษัทได้โดยตรงผ่านช่องทางการสื่อสารยุคใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ทั้ง Facebook, Twitter, IG, LINE และต่อยอด Application เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. ประชาชนที่ใช้บริการจะต้องได้รับการบริการที่ดีมีความปลอดภัยสูง สร้างความเชื่อมั่นในบริษัทเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ และรายได้ที่ยั่งยืนให้บริษัท

5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสร้างค่านิยมที่ดีขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการทั้งของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (มหานครสีเขียวสะดวกสบาย)

6. ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้างไม่เฉพาะกรุงเทพมหานคร และเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองทั้งในระดับชุมชนและขยายสู่กรุงเทพมหานครในภาพรวม

7. ดำเนินกิจการโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกิจการที่ใส่ใจสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Enterprise)