Smart People

การพัฒนา “คน KT 4.0” จึงเป็นอีกภารกิจหลักที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดภายใต้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆ โดยแนวทางการพัฒนาบุคลากร มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยการจัดพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ รองรับโครงกาเพื่อให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท