หน้าใหม่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
นำโดย นายอำนาจ คงไทย รองกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มระบบขนส่งมวลชน และรักษาการ
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมงานแถลงข่าวผลวิจัยและพิธีลงนาม
ความร่วมมือด้านงานวิจัย เรื่อง “แพลตฟอร์มกลางสำหรับอำนวยความสะดวกเพื่อการเดินทาง
ของผู้สูงอายุและผู้พิการ”

จัดขึ้นโดย ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยามหิดล
ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจร
และขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

การแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ
ด้านการวิจัยเรื่อง โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
สู่ระบบสาธารณสุข “The Future of Transport in An Ageing Society” ในการศึกษาและออกแบบ
กรอบทิศทางการพัฒนานวัตกรรมระบบแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
สู่ระบบสาธารณสุข เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่ช่วยการบริการทางการแพทย์และการให้บริการ
ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุ
 
------------
 
บริษัท​ กรุงเทพ​ธนาคม​ จำกัด
ผู้บริหาร​จัดการ​สา​ธา​รณูป​โภค​และ​บริการ​สาธารณะ​ของ​กรุงเทพ​มหานคร

 

Visitors: 7,969