ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการจัดทำ
ร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองของกรุงเทพมหานคร

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง QR CODE ในระหว่าง
วันที่ 6-20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แสดงความคิดเห็น
https://shorturl.asia/senD2

ดาวน์โหลดร่างประมวลฯ
https://shorturl.asia/Yfg6K
Visitors: 7,969