ประกาศการสรรหาผู้รับสิทธิโครงการจัดหา ติดตั้งและบริหารจัดการเสาไฟ และโคมไฟส่องสว่าง

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 750 กิโลเมตร

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564