ข่าวKT

"กรุงเทพธนาคม" หยุดปรับปรุงโรงงานกำจัดมูลฝอยผลิตพลังงานไฟฟ้าชั่วคราว

พร้อมเร่งรัดแก้ไขทุกมาตรการ ตามข้อสั่งการของกรมโรงงานฯและกกพ.

 

 "กรุงเทพธนาคม" หยุดปรับปรุงโรงงานกำจัดมูลฝอยผลิตพลังงานไฟฟ้าชั่วคราว  พร้อมเร่งรัดแก้ไขทุกมาตรการ ตามข้อสั่งการของกรมโรงงานฯและกกพ.

   ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะได้ลงพื้นที่โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันของบริษัท ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 และได้มีคำสั่งให้บริษัท หยุดประกอบกิจการโรงงาน ประกอบด้วย โรงงานลำดับที่ 88 (โรงงานผลิตไฟฟ้า) และ 89 (โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ) ส่วนโรงงานลำดับ 106 (โรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ) ให้หยุดดำเนินการในส่วนของการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย รวมถึงจุดก่อให้เกิดกลิ่น เพื่อให้บริษัท เร่งแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ให้ครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายที่กำหนด ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมโรงงานก็ได้เข้ามาตรวจสอบให้คำแนะนำในการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จในหลายจุดแล้ว และเพิ่มมาตรการกำกับการทำงานที่เคร่งครัดขึ้นในจุดที่อาจทำให้เกิดกลิ่น ตามที่ได้มีการจัดประชุมชี้แจงความคืบหน้าต่อประชาชนมาตามลำดับ อาทิ การก่อสร้างปรับปรุงตัวอาคาร เพิ่มระบบสเปรย์ดับกลิ่น เพิ่มมาตการฉีดล้างทำความสะอาด กำชับการจัดเก็บ ขนถ่ายRDF ที่ต้องรัดกุมป้องกันการตกหล่น ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการทั้งการแก้ไขจุดที่เป็นปัญหา และเพิ่มเติมในส่วนที่จะป้องกันและลดผลกระทบไปพร้อมๆ กัน โดยยังคงเหลือเพียงบางส่วนที่อาจติดขัดในเรื่องของระยะเวลาและการขนส่ง เช่น การสั่งเครื่องจักรที่เป็นระบบบำบัดกลิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งอุปกรณ์ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ

   ดร.เกรียงพล กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการต่างๆ ที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบและสั่งการในครั้งนี้ เป็นข้อสั่งการแก้ไขในประเด็นเดียวกันกับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนหน้านี้ โดยทุกๆมาตรการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด ในขณะนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้เกือบครบถ้วนแล้ว ขอเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทมิได้นิ่งนอนใจและได้ปฏิบัติตามคำสั่งของกกพ.และกรมโรงงานฯ มาโดยตลอดและยินดีให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่งในฐานะหน่วยงานที่กรุงเทพมหานครมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารจัดการและให้บริการสาธารณูปโภคของเมือง ซึ่งต้องดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน สำหรับโครงการนี้บริษัทจะเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชาวกรุงเทพฯในภาพรวมและต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน.

 

 

วันที่ 29 เมษายน 2565


   

"กรุงเทพธนาคม" เดินหน้าปรับปรุงการดำเนินงานโรงกำจัดขยะผลิตกระแสไฟฟ้าตามคำสั่งกกพ. ให้ความมั่นใจชาวกรุงเทพฯ การจัดเก็บขยะวันละ 800 ตันต้องไม่ตกค้าง เร่งดำเนินการแก้ปัญหากลิ่นให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

   เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565  ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้มีการแจ้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า มายังบริษัทฯ ปรากฏตามสื่อมวลชนนั้น  ขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิต 4.2 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ แบบหมักไร้อากาศ ขนาด 800 ตันต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีMBT (Mechanical Biological Treatment) นำน้ำหมักขยะมาหมักแบบไร้อากาศในระบบปิดและได้ผลพลอยได้เป็นเชื้อเพลิง RDF และกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เพื่อลดปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครด้วยระบบเก่าโดยการฝังกลบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในกระบวนการกำจัดขยะของบริษัทเป็นระบบไบโอแก็สซึ่งใช้เครื่อง Generatorผลิตไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้จึงไม่เกิดความร้อนสูงและฝุ่น  สำหรับปัญหาร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นนั้นบริษัทฯมิได้นิ่งนอนใจ ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ มาตามลำดับ และมีการเชิญตัวแทนชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมตรวจติดตามมาตรการการแก้ไขกับทางบริษัท ตามที่ได้มีการประชุมไป เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และ 25 มีนาคม 2565 ซึ่งได้ดำเนินการแก้ปัญหาไปหลายส่วนแล้ว ทั้งมาตรการระยะสั้นและมาตรการระยะยาว ขณะนี้คงเหลือเพียงการปรับเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องบำบัดอากาศในอาคารให้สามารถบำบัดได้มากขึ้นเป็น 100,000  ลบ.ม.ต่อวัน คาดว่าจะพร้อมใช้งานภายในปลายเดือนเมษายน หรือไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคม นี้

   ดร.เกรียงพล กล่าวต่อว่า สำหรับคำสั่งที่สำนักงานคณะกรรมการกกพ.ได้แจ้งตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น ระบุให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องและการเตือนค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการปรับปรุงระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศล่าสุดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ส่วนในเรื่องการตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนประชาชน 9 คน ตัวแทนหน่วยงานราชการ 5 คน และบริษัท 2 คน นั้น ในส่วนของตัวแทนประชาชน บริษัทฯได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตประเวศตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ผ่านมา  เพื่อขอให้เขตส่งรายชื่อประชาชนตามขั้นตอน ส่วนตัวแทนหน่วยงานได้มีการประสานเชิญตัวแทนเข้าร่วมแล้ว โดยระหว่างนี้บริษัทฯได้เชิญชุมชนโดยรอบเข้ามาตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาตามที่ได้เรียนแจ้งข้างต้นมาเป็นระยะ เพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจที่บริษัทฯได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง  โดยไม่ต้องรอการสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทพร้อมที่จะแสดงเอกสารหลักฐานการดำเนินการตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าต่อสำนักงาน กกพ.ตามที่สั่งการ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

   ดร.เกรียงพล กล่าวด้วยว่า บริษัทขอยืนยันว่าการหยุดผลิตกระแสไฟฟ้า จะไม่กระทบต่อการดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่มีขยะในแต่ละวันรวมกว่า 10,000 ตัน  ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯรับผิดชอบดำเนินการกำจัดวันละ 800 ถึง 1,000 ตัน  เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบขยะตกค้างในพื้นที่ โดยเฉพาะในภาวะที่ขยะทั่วไปมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคซึ่งอาจส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชนหากไม่ทำการเก็บขนมูลฝอยตามสถานที่ต่างๆ ได้ตามปกติ  อันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อชาวกรุงเทพฯเป็นวงกว้าง  และบริษัทพร้อมที่จะเร่งรัดการแก้ปัญหาในทุกๆ วิถีทางเพื่อลดผลกระทบให้ชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างเต็มที่เช่นกัน.

 

วันที่ 7 เมษายน 2565 


  

'กรุงเทพ​ธนาคม' ร่วมโชว์ผลงาน 'ทางเท้าพระราม 1 ต้นแบบปรับภูมิทัศน์'

พร้อมจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับ Smart City

 

   'กรุงเทพ​ธนาคม' ร่วมโชว์ผลงาน 'ทางเท้าพระราม 1 ต้นแบบปรับภูมิทัศน์' พร้อมจัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับ Smart City
   วันที่ 21 มีนาคม 2565 ดร.เกรียงพล พัฒน​รัฐ​ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท​ กรุงเทพ​ธนาคม จำกัด พร้อมด้วย ดร.เอกรินทร์​ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อำนวยการและคณะทำงานกลุ่มยุทธ​ศาสตร์​และพัฒ​นาเมือง ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการ​กรุงเทพ​มหานคร ในการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า​โครงการปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​ถนนพระรามที่ 1 ช่วงจากแยกปทุมวัน​ถึงแยกราชประสงค์​ ความยาว 2 ฝั่งถนน ประมาณ ​2 กิโลเมตร ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารในเส้นทางดังกล่าว เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารนำลงใต้ดินทั้งหมดเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบลดปัญหา​การขุดเจาะหรือดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค​บนทางเท้า ในระยะเวลา 10 ปี
   นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการโครงการติดตั้งเสาไฟและโคมไฟส่องสว่าง ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดเส้นทาง 2 ฝั่ง จำนวน 56 ต้นออกแบบให้มีความสวยงามทันสมัยกลมกลืนกับพื้นที่ ซึ่งบนเสาจะมีไฟส่องถนนและไฟส่องทางเท้า อีกทั้งจะเป็นเสาไฟอัฉริยะเพื่อรองรับการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน​ทางดิจิทัลในอนาคตก้าวสู่ Smart City ทั้งนี้การก่อสร้างทั้งหมดมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 65 นี้
 
 
วันที่ 21 มีนาคม 2565

  

'กรุงเทพธนาคม' ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ถนนพระราม 1

 

   'กรุงเทพธนาคม' ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ถนนพระราม 1
   เมื่อ​วันที่​ 16 มีนาคม 2565 ดร.เกรียงพล พัฒน​รัฐ​ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพ​ธนาคม จำกัด พร้อมด้วย ดร.เอกรินทร์​ วาสนา​ส่ง​ รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่ม​ยุทธศาสตร์​และพัฒนาเมือง ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์โครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน และงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟและโคมไฟส่องสว่าง เส้นทางถนนพระราม 1 (แยกปทุมวัน-แยกราชประสงค์) พร้อมทั้งได้ลงตรวจสอบความคืบหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินการในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้สำหรับโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน บนถนนพระรามที่ 1 ที่บริษัทรับผิดชอบ​ดำเนินการ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการสาธารณูปโภค​และสิ่งกีดขวางทางเท้า แบบบูรณาการ​โดยรวมระบบสาธารณูปโภค​ที่อยู่ใต้ดินให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีความแข็งแรงคงทน ไม่มีการขุดเจาะซ่อมบำรุงซ้ำซ้อน ลดปัญหา​ผลกระทบต่อผู้สัญจรบนทางเท้า พื้นที่มีความสวยงามเป็นระเบียบ ไม่มีสายสื่อสารรกรุงรัง ได้พื้นที่ทางเท้ากว้างมากขึ้นและสะดวกต่อผู้ใช้ทางเท้าทุกกลุ่มทุกวัย

 

วันที่ 16 มีนาคม 2565


 

 

"กรุงเทพ​ธนาคม" เชิญ​ตัวแทนชุมชนตรวจการแก้ปัญหา​กลิ่นโรงงานกำจัดมูลฝอยฯ 800 ตัน   มาตรการระยะสั้นแล้วเสร็จตามแผน  พร้อมเร่งรัดการแก้ปัญหาระยะยาวแล้วเสร็จ เม.ย.นี้​

 

   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์​ 2565 ที่โรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตัน/วัน ภายในศูนย์​กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เชิญตัวแทนชุมชน ตามที่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกัน2ฝ่าย ระหว่างบริษัท​และผู้แทนชุมชนเพื่อแก้ปัญหากลิ่น โดยมีนายวุฒิเลิศ มณีโรจน์ ผู้อำนวยการ​กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และนายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล อดีตสมาชิกสภา​กรุงเทพมหานคร​ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจจุดที่ได้ดำเนินการ​แก้ไขปัญหา​ต่างๆ
   ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่บริษัทได้แจ้งแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญ​หากลิ่นอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดมาตรการ​เป็นแผนระยะสั้น (30 วัน) และระยะยาว (120 วัน)​ โดยแผนระยะสั้นดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามกรอบเวลาที่กำหนด เมื่อ 31 ม.ค.65 และได้เรียนเชิญ​ตัวแทนชุมชนเข้ามาตรวจติดตามแผนงานที่ดำเนินการ ซึ่งทางชุมชนได้นัดหมายมาร่วมประชุมในวันนี้
   สำหรับมาตรการที่บริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จระยะแรก ทั้ง 3 จุด ประกอบด้วย​ 1.บริเวณอาคารรับขยะ ทำการติดตั้งระบบสเปรย์ดับกลิ่นอัตโนมัติและติดตั้งผนังและประตูบริเวณอาคารรับขยะ 2.บริเวณอาคารเก็บขยะเชื้อเพลิงRDF ติดตั้งระบบสเปรย์ดับกลิ่นอัตโนมัติและติดตั้งผนังและประตูอาคารเพิ่มเติม 3.ปรับการจัดการกากตะกอน โดยขนกากตะกอนลงสู่รถบรรทุกไม่ให้มีการตกหล่นและกำจัดกากให้หมดวันต่อวันไม่ตกค้าง ขณะที่แผน120วันนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบดูดกลิ่นเพิ่มเติมเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนด และจะมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้กลิ่นลดน้อยมากที่สุด
   ในที่ประชุมทางตัวแทนชุมชนได้มีข้อเสนอเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่บริษัท​ได้มีแผนระยะสั้นและระยะยาวแล้ว ต้องการให้สร้างระบบปิดเพิ่มขึ้นอีก และเสนอให้มีการตั้งกรรมการร่วมไตรภาคี โดยนอกจากบริษัทและชาวบ้านแล้วขอให้มีหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานกลางมาร่วมพิจารณามาตรการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นร่วมด้วย
ในการนี้ทางผู้อำนวยการกองกำจัดมูลฝอย ได้รับไปนำเสนอผู้บริหาร​กรุงเทพ​มหานครต่อไป และในเบื้องต้นเตรียมประสานนำรถโมบายตรวจวัดคุณภาพอากาศ​ไปตั้งวัดคุณภาพ​อากาศ​ภายในชุมชนด้วย

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 


 

“กรุงเทพธนาคม” รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่น

พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวโดยเร่งด่วน

 

   “กรุงเทพธนาคม” รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่น พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวโดยเร่งด่วน
   วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงานโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน รับเรื่องร้องเรียนผลกระทบเรื่องกลิ่นจากประชาชนผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านอิมพีเรียลพาร์ค และชุมชนใกล้เคียง โดยมีนายกิตพล เชิดชูกิจกุล อดีตประธานสภากทม. นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตประเวศ ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.และผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากชาวบ้าน
   ดร.เกรียงพล กล่าวว่า บริษัทฯตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่น ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ได้มารับฟังจากชาวบ้าน ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทางบริษัทฯจะรับไปศึกษาหารูปแบบในการดำเนินการที่เหมาะสมโดยเร่งด่วน อย่างไรก็ตามในส่วนมาตรการระยะสั้นที่ได้สั่งการไปแล้ว ได้กำชับฝ่ายปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นให้หมดไปได้แต่ก็มีส่วนช่วยให้กลิ่นบรรเทาเบาบางลง
   ดร.เกรียงพล กล่าวต่อด้วยว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น บริษัทฯมีแผนงานที่เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีเนื้องานอีกหลายส่วนที่จะจัดทำเพิ่มเติม เพื่อให้กระบวนการกำจัดมูลฝอยทั้งระบบเป็นระบบปิดทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้กลิ่นขยะลดลงจากปัจจุบันให้น้อยที่สุด โดยในรายละเอียดเป็นเรื่องทางเทคนิคซึ่งอาจจะอธิบายในที่ประชุมนี้ได้ไม่ครอบคลุม ดังนั้นขอให้มีการส่งตัวแทนทางหมู่บ้านและชุมชนเข้ามาเป็นคณะทำงานที่ตั้งขึ้นร่วมกันระหว่างโครงการของบริษัทฯและตัวแทนชาวบ้าน เพื่อร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการในแต่ละส่วน ทั้งนี้บริษัทฯ ยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเร็ว
 
 
 
วันที่ 30 ธันวาคม 2564
 

 
 

ผู้บริหาร 'กรุงเทพธนาคม' ลงพื้นที่โครงการมูลฝอยชุมชน​เพื่อบรรเทาปัญหาเร่งด่วน!

   เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 ดร.เกรียงพล​ พัฒนรัฐ​ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท​ กรุงเทพธนาคม​ จำกัด​ พร้อมด้วย​ผู้บริหาร​ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตราการลดผลกระทบด้านกลิ่นจากโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน​เพื่อผลิตพลังงานขนาด​ 800 ตัน/วัน​ ณ​ ศูนย์​กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช​ เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วน

   โดยมีความคืบหน้ามาตรการลดกลิ่นจากโครงการซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว​ ดังนี้​
1. ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำยาดับกลิ่นที่จุดรับขยะ​
2. ติดตั้งม่านผ้าใบป้องกันกลิ่นบริเวณอาคารเปิดทั้งหมด​ ทั้งจุดลานรับขยะ​ บริเวณเก็บขยะเชื้อเพลิง​RDF ​
3. ล้างพื้นทำความสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอ​
4. ฉีดน้ำยาดับกลิ่น​ทุกวัน​ วันละ 2​ เวลา​

   ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้กำชับการติดตามผลดำเนินงานและนำมาประเมินแก้ไขปรับปรุง​เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด​ ตลอดจนลงพื้นที่ประสานกับผู้อยู่อาศัยโดยรอบอย่างต่อเนื่อง

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 


 

 

ร่วมกันคัดแยกขยะ ตามบ้านเรือนให้ถูกต้อง ลดการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

 

   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการโครงการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อกรุงเทพมหานคร ขอรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันแยกขยะในบ้านเรือนให้ถูกต้องตามประเภท โดยเฉพาะขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัยกระดาษชำระควรแยกออกจากขยะทั่วไป มัดปากถุงให้แน่น และเขียนกำกับบนถุงว่าเป็น "ขยะติดเชื้อ" อย่างชัดเจนและถูกต้อง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ และเกิดความปลอดภัยในระหว่างการปฎิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น
   บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ขอส่งกำลังใจให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุก​ท่าน ที่ทุ่มเทช่วยเหลือประชาชน ให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤต การ​แพร่ระบาดนี้ไปด้วยกัน

 

14 กรกฎาคม 2564