ประกาศ เรื่อง การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท โครงการก่อสร้างท่อสื่อสารใต้ดินรองรบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคา .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน).. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอการประกวดราคา งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน).. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศ เรื่อง การว่าจ้างที่ปรึกษางานบริหารและควบคุมางานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา โครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้างติดตั้ง ทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบ โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล - ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช.. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอการประกวดราคา งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบการเดินรถ โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน).. (อ่านต่อ
 
 
ประกวดราคางานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และติดตั้งระบบการเดินรถ โครงการระบบขนส่่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน) .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการประกวดราคา งานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบระบบในรูปแบบ Enginerring Procurement and Contruction (EPC) และเดินระบบโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การประกวดราคา งานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด .. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานจัดจ้างผู้รับเหมางานโยธา โดยมีงานของการไฟฟ้า
นครหลวง ร่วมประกวดราคา โครงการระบบขนส่งขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน).. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศเลื่อนการพิจารณา และประกาศผลการประกวดราคา งานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงงาน ด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์จำกัดมูลฝอยอ่อนนุช.. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนองานการประกวดราคา งานจัดจ้างผู้รับเหมางานโยธา โดยมีงานของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชลขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน).. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนองานประกวดราคา งานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงงาน ด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์จำกัดมูลฝอยอ่อนนุช..(อ่านต่อ
 
 
ประกาศเลื่อนกำหนดการประกวดราคา งานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงงาน ด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์จำกัดมูลฝอยอ่อนนุช.. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจัดซื้อ พร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต.. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจัดซื้อ พร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต.. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนองานการประกวดราคา งานจัดจ้างผู้รับเหมางานโยธา โดยมีงานของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขต คลองสาน).. (อ่านต่อ
 
 
ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอการประกวดราคาราคา
งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจัดซื้อ พร้อมติดตั้งระบบเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต(อ่านต่อ)
 
 
  ประกาศประกวดราคางานจัดจ้างผู้รับเหมางานโยธาโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง
สายสีทองระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน).. (อ่านต่อ
 
 
  ประกาศประกวดราคางานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต.. (อ่านต่อ
 
 
  ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค การประกวดราคาการให้สิทธิผู้เดินรถ โครงการรถโดยสารประจาทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี – ราชพฤกษ์ .. (อ่านต่อ)
 
 
  ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การประกวดราคาการให้สิทธิผู้เดินรถ โครงการรถโดยสารประจาทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี – ราชพฤกษ์ .. (อ่านต่อ)
 
 
  บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาการให้สิทธิผู้เดินรถโดยสาร BRT
บริษัท กรุงเทพธนาคม มีความประสงค์จะประกวดราคา การให้สิทธิผู้เดินรถโดยสาร BRT สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่บริษัทกรุงเทพธนาคม (อ่านต่อ)
 


 
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมงาน พิธีรับมอบการสนับสนุน "โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา"
ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยคุณบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการ / คุณมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ " .. (อ่านต่อ
 
 
  ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป รถโดยสาร BRT จะเก็บค่าโดยสาร 15 บาท ตลอดสายสำหรับบุคคลทั่วไป
และเก็บค่าโดยสาร 11 บาท สำหรับบุคคลที่ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร ในส่วนของนักเรียนในเครื่องแบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยังคงฟรีเช่นเดิม .. (อ่านต่อ)
 
 
  บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เพิ่มเติมช่องทางการติดตามข่าวสารทางทวิตเตอร์
ตอนนี้ทางกรุงเทพธนาคมเพิ่มเติมช่องทางการติดตามข่าวสารทางทวิตเตอร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง สามารถเข้าไปกด follow ที่ KT-กรุงเทพธนาคม (@KTthanakom): https://twitter.com/KTthanakom?s=06... (อ่านต่อ)
 
 
  บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ชายทะเลบางขุนเทียน
เมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนภายใต้ โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ณ ชายทะเลบางขุนเทียน"... (อ่านต่อ)
 
 
 กรุงเทพมหานครได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพมหานครได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานคร บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด สื่อมวลชน และสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน ณ สนามศุภชลาศัย... (อ่านต่อ)
 
 
 Skywalk เดินเชื่อมต่อระหว่าง BTS สถานีบางหว้า ไปยัง ท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม เปิดให้บริการแล้ว
ประชาชนสามารถใช้ Skywalk เดินเชื่อมต่อระหว่าง BTS สถานีบางหว้า ไปยัง ท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม โดยทางลงจะอยู่ข้างตู้จำหน่ายตั๋วโดยสาร ทางออกที่ 3 และ 4 ของสถานีได้แล้ววันนี้... (อ่านต่อ)
 
 
 พิธีการเปิดเดินรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สำโรง
ในวันที่ 3 เมษายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สำโรง ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีจนถึงสิ้นปี 2560 จากเดิมสิ้นสุด 30 เมษายนนี้ ... (อ่านต่อ)
 


Facebook : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด