นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง

ประธานกรรมการ

นายปิยะ พูดคล่อง

กรรมการ

พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
     

นายกฤษดา กวีญาณ

กรรมการ

นายวีระวุธ ภู่ชนะกิจ

กรรมการ

ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม
กรรมการ
     

ผศ.ดร.ธัชชัย ชื่นชม

กรรมการ

นายไทภัทร ธนสมบัติกุล

กรรมการ

นายมานิต เตชอภิโชค

กรรมการผู้อำนวยการ
     

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายกลยุทธ์และบริหารการเงิน

  
นายอำนาจ คงไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายปฏิบัติการ 1
นายณัฏฐพล ปักษี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายปฏิบัติการ 2