นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง

รักษาการประธานกรรมการ

พันตำรวจเอก พิชัย เกรียงวัฒนศิริ

กรรมการ

นายปิยะ พูดคล่อง

กรรมการ
     

นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์

กรรมการ

นายกฤษดา กวีญาณ

กรรมการ

พันตำรวจเอก ไตรเมต อู่ไทย

กรรมการ
     

พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ

นายวีระวุธ ภู่ชนะกิจ

กรรมการ

นายมานิต เตชอภิโชค

กรรมการผู้อำนวยการ
     

นางจุณทิชา ช่วงอรุณ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายบริหาร

  
นายอำนาจ คงไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายปฏิบัติการ 1
นายณัฏฐพล ปักษี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายปฏิบัติการ 2